Nyitólap

Magunkról

Céljaink

Munkatársak/akik működtetik az Alapítványt

Oktatás

Alapító okirat

Közhasznúsági jelentések/Beszámolók

Adó 1%

Köszönjük támogatását!

Támogatóink

Sajtó megjelenések

Elérhetőség

Képgaléria

Ingyenes egészségügyi oktatás Általános Iskola 7.-8. osztályos tanulói részére

Alapító okirat

A
Dunakesziért Mentők
Alapítvány
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okirata

Alulírott Gergely Mátyás Róbert alapító, a továbbiakban mint Alapító jelen alapító okirattal a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseiben foglaltak alapján közérdekű célra, közhasznú tevékenység kifejtésére, jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezetnek minősülő alapítványt hozok létre az alábbi feltételek szerint:

1. Az Alapító neve, címe:
Gergely Mátyás Róbert 2120 Dunakeszi, Tallér u. 4. I. emelet 3. szám

2. Az Alapítvány neve: Dunakesziért Mentők Alapítvány

3. Az Alapítvány székhelye: 2120 Dunakeszi, Tóth Ilona u. 4. fsz. 1.

4. Az Alapítvány jogállása: közhasznú

5. Az Alapítvány időtartama: Az Alapítvány határozatlan időtartamra jön létre

6. Az Alapítványtartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtendő tevékenysége:

6.1. Dunakeszi és térsége mentő-ellátottságának javítása, az ügyeleti ellátás színvonalának emelése.

6.2. Dunakeszi és térsége ellátására a későbbiekben egy készenléti mentőautó biztosítása

6.3. Dunakeszi és térségében élő rászorultak térítésmentes illetve önköltségen történő betegszállításának szervezése és finanszírozása,

6.4. Dunakeszi és térségében ingyenes szűrővizsgálatok megszervezése és finanszírozása, mint például vércukor-mérés, vérnyomásmérés

6.5. Dunakeszi és térségében az önkéntes véradási kedv növelése és véradás megszervezése,

6.6. A lakosság (kiemelt figyelemmel a közszférában dolgozókra, oktatási intézmények dolgozóira valamint az általános,- és középiskolai diákokra) elsősegély-nyújtási ismereteinek bővítése,

6.7. előadások, tanfolyamok, rendezvények egyéb programok finanszírozása és szervezése.

7. Az Alpaítvány jellege, közhasznú jogállása

7.1. Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételt és a közhasznú jogállás megszerzését követően az 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának c.) pontjában felsorolt alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

15. közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás

Az Alapítvány a Helyi Önkormányzattal kötendő közszolgáltatási szerződés alapján részben ellát olyan közfeladatokat az egészségügyi alapellátás, szűrővizsgálatok és megelőzés, mentés, betegszállítás terén, melyről az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, valamint a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján a Helyi Önkormányzatnak kell gondoskodnia.

7.2 Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi, vagy külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, szervezet csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, azokat elfogadja, támogatni kívánja. Az Alapítványnak történt felajánlás elfogadásáról, így az Alapítványhoz való csatlakozásról az Alapítvány Kuratóriuma dönt.

7.3. Az Alapítvány támogatója kikötheti, hogy az általa juttatott pénzbeli, vagy természetbeli adomány részbeni, vagy egész felhasználására kizárólag az Alapítvány konkrét célja érdekében kerülhet sor.

7.4. A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történő befizetésével, átadásával nem válnak Alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szerezhetnek, amelyek kizárólag az Alapító Okiratot Alapítóként aláíró, illetve az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személyt illethetne.

7.5. Az Alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek figyelembevételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti. A szolgáltatások igénybevételének módját az Alapítvány székhelyén, honlapján, illetve a helyi sajtóban közzéteszi.

7.6. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására és a közhasznú tevékenységre fordítja.

7.7. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

8. Az Alapítvány vagyona

8.1. Induló vagyonként az Alapító 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forintot bocsát a jelen Alapító Okirat aláírásával egyező időpontban az Alapítvány rendelkezésére, amelynek igazolására az Alapító jelen Alapító Okirat mellékleteként csatolja a letéteményes bank által kiadott hiteles igazolást.

8.2. Az Alapító törzsvagyont nem különít el, az Alapítvány teljes vagyona, valamint e vagyon hozadékai az alapítványi célok megvalósulását szolgálják. Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium az Alapító Okirat keretei között szabadon használhatja fel.

8.3. Csatlakozás esetén az ezáltal keletkező anyagi forrásokat is az alapítványi célok megvalósítására kell fordítani. Az Alapítvány támogatása történhet készpénzzel, illetve a célok elérését közvetlenül segítő szolgáltatások, vagyontárgyak, tevékenységek felajánlásával.

8.4. Az Alapítvány bevételeit és vagyonát köteles az Alapító Okiratban foglalt céljai megvalósítására fordítani. Az Alapítvány céljai elérése érdekében, de kizárólag ezeknek alárendelten, azaz másodlagosan a tartós közérdekű célok megvalósítása és a közhasznú tevékenység kifejtése érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet is végezhet. Az Alapítvány működése során a gazdasági vállalkozási tevékenység aránya nem haladhatja meg a tartós közérdekű célok megvalósítása érdekében végzett, valamint a közhasznú tevékenységeket. A gazdasági vállalkozási tevékenységből elért bevételeket az Alapítvány köteles tartós közérdekű céljának megvalósítása, valamint közhasznú tevékenysége érdekében felhasználni.

9. Az Alapítványi vagyon felhasználása, az Alapítvány, mint közhasznú szervezet gazdálkodása

9.l. Az alapítványi vagyon felhasználásáról a kuratóriumi tagok nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel döntenek. Két tag jelenléte esetén a határozati javaslathoz egyhangú döntés szükséges.

9.2. Az alapítványi vagyon felhasználásának módja követi az Alapító Okirat 6. pont, valamint 7.1. pontjában felsorolt célok megvalósításának jellegét. Az alapítvány működési költségeire a Kuratórium által évente elfogadott költségvetésben meghatározott összeg fordítható.

9.3. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására fordítja.

9.4. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

9.5. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők, az Alapítvány által nyújtott juttatásokat, szolgáltatásokat ismertető írásbeli tájékoztatókat, az Alapítvány működésére vonatkozó adatokat, valamint a beszámolókat a Kuratórium elnöke a jelen Alapító Okirat 10.12. pontja alapján hozza nyilvánosságra a szolgáltatások és juttatások, valamint az Alapítvány nyilvános működésének biztosítása és megismerhetősége érdekében.

9.6. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a felelős személyt (a szervezet létesítő okiratában és belső szabályzataiban vezető tisztségviselőként megjelölt vagy egyébként érdemi döntési jogkörrel rendelkező személy, valamint az a személy, aki a létesítő okirat felhatalmazása, a szervezet legfőbb szervének határozata vagy szerződés alapján a szervezet képviseletére vagy bankszámlája feletti rendelkezésre jogosult), a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

9.7. Az Alapítvány közhasznú szervezetként váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

9.8. Az Alapítvány közhasznú szervezetként vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

9.9. Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem kíván végezni, így befektetési szabályzat-készítési kötelezettsége nincs.

9.10. Az Alapítvány az alapítványokra, illetőleg a közhasznú szervezetekre mindenkor érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik.

10. Az Alapítvány szervezete és működése

10.1. Az Alapító az Alapítvány legfőbb, általános ügydöntő, ügyintéző, képviselő és kezelő szerveként a Kuratóriumot bízza meg. A kuratórium tagjait és elnökét az alapító határozatlan időre nevezi ki.

A kuratóriumi tagság megszűnik lemondással, a tag halálával, illetve az alapító a határidő lejártát megelőzően is visszahívhatja a kuratórium tagjait, ha tevékenységükkel az alapítvány célját veszélyeztetik.

10.2. Az Alapítvány céljainak megvalósításáról, az alapítványi vagyon kezeléséről és a céloknak megfelelő felhasználásáról a Kuratórium gondoskodik.

10.3. A Kuratórium - a jogszabályok által meghatározott keretek között - önállóan dönt valamennyi, az Alapítványra vonatkozó kérdésben, kivéve az alapítói jogokat érintő kérdéseket.

10.4. A Kuratórium határozza meg a jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően az alapítvány vagyonkezelésének feladatait, a vagyon felhasználásának módját és az alapítványi célokat szolgáló gazdálkodás feltételeit.

10.5. Az Alapítvány Kuratóriumának taglétszáma - az elnököt is beleértve - 3 (három) fő. A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány, mint közhasznú szervezet vezető tisztségviselői.

10.6. A Kuratórium elnöke gondoskodik a kuratóriumi ülések írásbeli összehívásáról, a napirendet és a határozati javaslatokat is tartalmazó meghívót írásban, az átvételt igazolható módon köteles megküldeni az érintetteknek a tervezett ülés időpontját megelőző 8. napig.

10.7. Az elnök készítteti el a jegyzőkönyvet és foglaltatja írásba a határozatokat, valamint vezeti a határozatok könyvét. A határozatok könyve tartalmazza a Kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát valamint személyét.

10.8. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer tart ülést.

10.9. A Kuratórium ülései nyilvánosak.

10.10. A Kuratórium döntési jogköre szükségszerűen kiterjed:

a.) A célok eléréséhez szükséges feladatok meghatározására, a végrehajtás megszervezésére,
b.) Az alapítványi vagyon bővítésére, megőrzésére, kezelésére vonatkozó állásfoglalások meghozatalára,
c.) Az előző évről készített beszámoló jelentés, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadására,
d.) Az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadására,
e.) A Kuratóriumi tagok díjazásának és költségtérítésének elfogadására és megállapítására azzal a megkötéssel, hogy a kuratórium tagjai részére kizárólag abban az esetben és kizárólag olyan mértékben nyújtható díjazás vagy folyósítható költségtérítés, amely az alapítvány tartós közérdekű céljának megvalósítását és közhasznú tevékenysége kifejtését semmilyen formában nem veszélyezteti
f.) A következő évi költségvetés elfogadására.

10.11. A Kuratórium határozatait teljes létszám esetén egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén legalább 2 tag jelen van, ebben az esetben azonban a határozat elfogadásához egyhangú döntés szükséges.

10.12. A Kuratórium döntéseiről az Elnök az érintetteket írásban - az átvételt igazolható módon - értesíti és gondoskodik a határozatoknak és a gazdálkodás legfontosabb adatainak az Alapítvány honlapján, székhelyén, illetve a helyben mindenki számára hozzáférhető sajtóban (kábeltelevízió, képújság, helyi lap) való nyilvánosságra hozataláról.

A döntéseket, határozatokat az érintetteknek kézbesíteni kell postai úton vagy személyesen.

10.13. A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány Kuratóriumában az Alapítvány javára végzett tevékenységükért tiszteletdíjban és elszámoláson alapuló költségtérítésben részesülhetnek.

10.14. Az Alapítvány Alapítója és az Alapítvány számára felajánlást tevő személyek, valamint ezek hozzátartozói az Alapítványtól támogatást nem kaphatnak.

10.15. A Kuratórium tagjai, Elnöke:
Elnök:
Czinege József ( Anyja neve: Boros Julianna, szül.: 1962.11.10. Budapest, cím: 2120 Dunakeszi, Felsőtabán utca 7. szám, Szig.sz.: 087989HA)
Tagok:
Siklósi Ferenc (Anyja neve: Hrabanek Zsuzsanna, szül.: 1965.04.25. Zebegény, cím: 2600 Vác, Vörösmarty Mihály Tér 8. szám, Szig. sz.: 510720IA)
Makó Tibor (Anyja neve: Danyi Ella, Szül.: 1978.05.02. Vác, cím: 2120 Dunakeszi, Napraforgó Tér 2. szám, Szig. sz.: 858814BA)

10.16. Az Alapítvány képviselője és a Kuratórium bankszámla felett rendelkezni jogosult tagja az Alapítóval nem állhat hozzátartozói vagy bármilyen egyéb alá,- és fölérendeltségi, vagy összeférhetetlenségi viszonyban, egyben az Alapító és hozzátartozói, valamint az Alapítóval bármilyen függőségi viszonyban álló személyek többségükben nem lehetnek a Kuratórium tagjai, ezen személyek meghatározó befolyást az Alapítvány működésére valamint a Kuratórium tevékenységére semmilyen formában nem gyakorolhatnak.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

10.17. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést jelen Alapító Okirat 18.2. pontja szabályozza.

10.18. Az Alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.

10.19. Az Alapító rögzíti, hogy amennyiben az Alapítvány, mint közhasznú szervezet éves bevétele a jövőben az Ötmillió forintot eléri vagy meghaladja, az Alapító az Alapító Okirat módosítása útján, az 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján gondoskodik felügyelő szerv létrehozásáról a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak kijelölésével és megbízásával.

11. Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek (Kuratórium tagjai, elnöke) összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok

11.1. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

11.2. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

11.3. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

11.4. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

12. Az Alapítvány képviselete

12.1. Az Alapítványt Czinege József elnök önállóan jogosult képviselni.

12.2. Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési és utalványozási jog a kuratóriumi elnököt önállóan illeti meg.

12.3. Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az alapítvány elnöke gyakorolja.

13. A közcélú adománygyűjtés szabályai

13.1. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.

13.2. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.

13.3. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

14. A beszámolási szabályok

14.1. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet működéséről, gazdálkodásáról éves beszámolót köteles készíteni.

Az éves beszámolót a Kuratórium hagyja jóvá a 10.11. pontban foglalt módon.

14.2. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló nyílt szavazással történő jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik, amelyről a kuratóriumi tagok a 10.11. pontban foglalt módon döntenek.

A közhasznúsági jelentés tartalmára a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19.§. (3) bekezdésének a.)-g.) pontjaiban foglalt rendelkezések az irányadók, figyelemmel az (5) bekezdésben foglalt rendelkezésre is. A közhasznúsági jelentést a honlapon meg kell jelentetni, figyelemmel a Kht. 19. § (5) bekezdésére.

15. A nyilvántartási szabályok

Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván.

16. Az Alapítvány megszűnése

Az Alapítvány bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnés idején meglévő vagyon, a hitelezői igények kielégítését követően, az Alapítvány működési területén tevékenykedő hasonló céllal rendelkező társadalmi szervezetet illet.

Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

17. Az Alapító okirat módosítása

Az Alapító Okiratot az Alapító a Ptk. 74/B. §. (5) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatja.

18. Záró rendelkezések

18.1. Az Alapítvány létrejöttének és a jogi személyiség, valamint a közhasznú jogállás elnyerésének feltétele, hogy a Pest Megyei Bíróság az Alapítványt határozatával jogerősen az alapítványok nyilvántartásába vegye, valamint közhasznú szervezetté minősítse.

18.2. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet működése során keletkezett iratokba bárki betekinthet, amennyiben ez nem sérti a személyiségi jogokat, illetve az adatvédelmet. Az iratokba való betekintés lehetőségét a Kuratórium elnöke köteles biztosítani az érdeklődő számára előzetes időpont egyeztetést követően, az Alapítvány székhelyén, felügyelet mellett.

18.3. Az Alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele után az általa tett Alapítványt nem vonhatja vissza.

18.4. Az Alapító jelen Alapító Okirat aláírásával a Ptk-ban biztosított jogainak gyakorlására halála esetére kijelöli Gergelyné Kopp Karolinát (Anyja neve: Ali Ilona, Cím: 2120 Dunakeszi, Tallér u. 4. 1. emelet 3. szám),a továbbiakban: kijelölt személy. A kijelölt személyre az Alapítóra vonatkozó rendelkezések irányadóak. A kijelölést a nyilvántartásba vétel után az Alapító nem vonhatja vissza. Alapító, vagy jogai gyakorlására kijelölt más személy hiányában - a Kuratórium vagy az ügyészség erre vonatkozó bejelentése alapján - az alapítói jogosultságok a bíróságot illetik meg.

18.5. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az Alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései az irányadóak.

Jelen Alapító okirat 18 pontból és 8. számozott oldalból áll.

Kelt: Dunakeszin, 2009. november 9. napján

_______________

Gergely Mátyás Róbert
Alapító


2019 © Dunakesziért Mentők Alapítvány
|| Nyitólap ||